Mega Centrum Rozwoju oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia

Odnowa biologiczna z masażem I-go stopnia

Czytaj więcej

Przysposobienie do nauki zawodu poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych, nabycie umiejętności wykonywania masażu nabycie umiejętności wykonywania podstawowych zabiegów dotyczących odnowy

image01

Rejestratorka Medyczna

Czytaj więcej

Podniesienie umiejętności, kwalifikacji, kompetencji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy.

image01

Betoniarz

Czytaj więcej

Oferowany program szkolenia przygotowuje do pracy w zawodzie betoniarz-zbrojarz, zakłada, że uczestnik szkolenia będzie potrafił wykonać zbrojenie i betonowanie elementów żelbetowych dla budynku czyli będzie potrafił wykonać mieszankę betonową, ułożyć, zagęścić ją, przygotować zbrojenie dla różnych elementów, wykonać elementy żelbetowe.

image01

Asystent Managera małych i średnich przedsiębiorstw

Czytaj więcej

Uzyskanie umiejętności i odpowiednich kwalifikacji umożliwiających zaliczenie teoretycznego i praktycznego egzaminu wewnętrznego oraz przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia na stanowisku zgodnym z tematyką kursu

image01

Aranżacje wnętrz

Czytaj więcej

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności dotyczących aranżacji wnętrz i przestrzeni.

image01

Projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w partnerstwie trójsektorowym. Liderem wiodącym jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Siemianowice Śląskie (organizacja pozarządowa), natomiast pozostałymi partnerami są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (sektor publiczny) oraz Mega Centrum Rozwoju w Bytomiu (sektor prywatny). Partnerzy projektu uczestniczą w realizacji projektu na każdym jego etapie, włącznie z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz zarządzaniem projektem. Wniesienie przez partnerów odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych będzie adekwatny do realizowanych zadań.

Głównym celem projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca" jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 160 osób (96 kobiet i 64 mężczyzn) zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2018 r. Wsparciem objętym zostaną następujące grupy docelowe: Grupa 1. Os. bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, -Grupa 2.Os.niepełnosprawne. G3. Osoby samotnie wychowujące dzieci, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. G4.Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu objęci będą następującymi działaniami: aktywizacją społeczną (m.in. grupami wsparcia, treningami, warsztatami, indywidualnym wsparciem specjalistycznym)

Mega Centrum Rozwoju realizować będzie zadanie obejmujące szkolenie zawodowe. Szkolenia zostaną zorganizowane w celu pokonania ważnej barier w powrocie na rynek pracy jakimi są niskie wykształcenie i niskie kwalifikacje zawodowe. Charakter zorganizowanych szkoleń wynikać będzie z analizy indywidualnych możliwości i oczekiwań uczestników projektu, a także analizy zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na pracowników posiadających określone kwalifikacje. Działanie to skierowane jest do 90 uczestników projektu. Zaplanowano, że średnio jedno szkolenie trwać będzie 80 godzin. Realizacja tego działania pozwoli na osiągnięcie wskaźnika liczby osób, które zdobyły kwalifikacje po zakończonym udziale w projekcie Uczestnicy projektu kierowani będą na szkolenia po przebyciu działań wskazanych powyżej określonych dla każdego uczestnika w indywidualnej ścieżce reintegracji. Należy jednak pamiętać, że praca socjalna i asysta rodzinna prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu. Z uczestnikami szkoleń podpisane zostaną umowy szkoleniowe, określające prawa i obowiązki, na podstawie których wypłacane będą stypendia szkoleniowe.