Mega Centrum Rozwoju oferujemy profesjonalne kursy i szkolenia

Organizator usług gastronomicznych i cateringowych

Czytaj więcej

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku organizatora usług gastronomicznych i cateringowych

image01

Ogłoszenie nr 01/MEGA/I/2017

Czytaj więcej

image01

Florystka

Czytaj więcej

Przysposobienie do zawodu poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na pozyskanie zatrudnienia oraz pobudzenie poczucia estetyki

image01

Piaskarz

Czytaj więcej

Celem jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie piaskarz.

image01

Kosmetyka i wizaż, manicure, pedicure, stylizacja paznokci

Czytaj więcej

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy teoretyczno – praktycznej z zakresu kosmetyki, wizażu, manicure, pedicure i stylizacji paznokci.

image01

Projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Projekt Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest w partnerstwie trójsektorowym. Liderem wiodącym jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Siemianowice Śląskie (organizacja pozarządowa), natomiast pozostałymi partnerami są: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich (sektor publiczny) oraz Mega Centrum Rozwoju w Bytomiu (sektor prywatny). Partnerzy projektu uczestniczą w realizacji projektu na każdym jego etapie, włącznie z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz zarządzaniem projektem. Wniesienie przez partnerów odpowiednich zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych będzie adekwatny do realizowanych zadań.

Głównym celem projektu "Triathlon możliwości: integracja, edukacja, praca" jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 160 osób (96 kobiet i 64 mężczyzn) zamieszkujących w Siemianowicach Śląskich, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w okresie od 01.05.2016 r. do 30.09.2018 r. Wsparciem objętym zostaną następujące grupy docelowe: Grupa 1. Os. bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, -Grupa 2.Os.niepełnosprawne. G3. Osoby samotnie wychowujące dzieci, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. G4.Rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Uczestnicy projektu objęci będą następującymi działaniami: aktywizacją społeczną (m.in. grupami wsparcia, treningami, warsztatami, indywidualnym wsparciem specjalistycznym)

Mega Centrum Rozwoju realizować będzie zadanie obejmujące szkolenie zawodowe. Szkolenia zostaną zorganizowane w celu pokonania ważnej barier w powrocie na rynek pracy jakimi są niskie wykształcenie i niskie kwalifikacje zawodowe. Charakter zorganizowanych szkoleń wynikać będzie z analizy indywidualnych możliwości i oczekiwań uczestników projektu, a także analizy zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na pracowników posiadających określone kwalifikacje. Działanie to skierowane jest do 90 uczestników projektu. Zaplanowano, że średnio jedno szkolenie trwać będzie 80 godzin. Realizacja tego działania pozwoli na osiągnięcie wskaźnika liczby osób, które zdobyły kwalifikacje po zakończonym udziale w projekcie Uczestnicy projektu kierowani będą na szkolenia po przebyciu działań wskazanych powyżej określonych dla każdego uczestnika w indywidualnej ścieżce reintegracji. Należy jednak pamiętać, że praca socjalna i asysta rodzinna prowadzona będzie przez cały okres realizacji projektu. Z uczestnikami szkoleń podpisane zostaną umowy szkoleniowe, określające prawa i obowiązki, na podstawie których wypłacane będą stypendia szkoleniowe.